piątek, 21 czerwiec 2024
 

Regulamin

UŻYTE DEFINICJE:

www.c32.pl – portal umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie firm
Firma – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, a także osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i zarejestrowana w www.c32.plt.
Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z www.c32.pl, która nie jest Firmą
Baza Danych – oznacza zbiór treści/danych dotyczący przedsiębiorców i instytucji oraz ich lokalizacji i/lub ich produktów, zgromadzony według systematyki i metody www.c32.pl. Baza zawiera również informacje o innych podmiotach, które takiej działalności nie prowadzą, a zamieściły w bazie informacje pozwalające na ich identyfikację.
Wyszukiwarka – oznacza oprogramowanie dostępne na stronach serwisu, należące do www.c32.pl, umożliwiające Użytkownikom zadawanie zapytań do Bazy Danych i uzyskiwanie odpowiedzi na zadane zapytania

WARUNKI KORZYSTANIA Z www.c32.pl

§ 1

W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

§ 2

Administrator systemu upoważnia Użytkownika serwisu internetowego do korzystania z bazy danych w ograniczonym zakresie wynikającym z Regulaminu.

§ 3

Dokonanie wpisu do bazy www.c32.pl odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Jego wypełnienie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

§ 4

Użytkownik ma prawo przesyłania do www.c32.pl, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego za pomocą właściwego linku znajdującego się we wpisie, prezentacji ,lub menu, wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych Firmy publikowanych na łamach serwisu www.c32.pl. Po zgłoszeniu faktu nieprawidłowych danych wszelkie iformacje o firmie zostaną usunięte w ciągu 1-5 tygodni.

§ 5

Administrator systemu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w serwisie www.c32.pl przez jego Użytkowników. Firma rejestrując się w portalu ponosi wszelką odpowiedzialność za treści jakie zawiera na wizytówce firmowej i wszystkich prezentacjach, w szczególności Firma odpowiada za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem. Firma również ponosi prawne konsekwencje użycia nazw, słów i znaków zastrzeżonych. Wszystkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane na stronach serwisu, a przede wszystkim dane dotyczące pochodzenia towaru, marki, producenta, powinny być prawdziwe, kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd. W przypadku naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad, Administrator systemu upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia publikowanych przez firmę informacji, prezentacji czy też całej wizytówki.

§ 6

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna ze zgodą Użytkownika na umieszczanie, przetwarzanie, wynajmowanie i przekazywanie przez Administratora systemu, jak również inne podmioty związane umową z Administratorem systemu danych Firmy, w tym danych osobowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, w szczególności w katalogach branżowych (w tym w formie drukowanej), na wymiennych cyfrowych nośnikach informacji i w Internecie lub serwisach informacyjnych w celu rozpowszechnienia wśród nieograniczonego kręgu odbiorców, obecnie i w przyszłości, aż do odwołania.

§ 7

Administrator systemu zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora systemu naruszeń, Administrator systemu zastrzega prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do serwisu.

§ 8

Administrator systemu nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności odszkodowawczej, wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualność lub jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach serwisu.

§ 9

Administrator systemu zastrzega sobie możliwość wprowadzania indywidualnych ograniczeń dostępu do serwisu dla poszczególnych Użytkowników bez podania przyczyny.

§ 10

Administrator systemu zachowuje prawo do odstąpienia od publikacji danych teleadresowych Firmy bez podania przyczyny oraz bez poinformowania zainteresowanych.

§ 11

Administrator systemu ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu

Chcesz dodać swoją firmę? Kliknij tutaj!
2015 All rights Reserved